ITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

แบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงใน ระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

URL ของข้อมูล โครงสร้าง

URL ของข้อมูล ข้อมูลผู้บริหาร

URL ของข้อมูล อำนาจหน้าที่

URL ของข้อมูล ข้อมูลการติดต่อ

URL ของข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

URL ของข้อมูล Q&A

URL ของข้อมูล Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

URL ของข้อมูล E – Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

URL ของข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด:

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ซึ่งตามประกาศได้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ซึ่งผู้ประสงค์ยื่นเรื่องร้องเรียนให้จัดทำเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้องร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร
(3) ใช้ถ้อยคำสุภาพ
(4) ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ซึ่งได้จัดทำสรุปเป็นแผนผังการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษแนบท้ายประกาศ

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานนิติการ

4. ระยะเวลาดำเนินการ ได้จัดทำสรุปเป็นแผนผังการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

URL ของข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งพบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่อย่างใด

URL ของข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด: แบบรายงานความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

URL ของข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายละอียด: มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

URL ของข้อมูล

URL ของข้อมูล

URL ของข้อมูล รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด: ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่ออธิการบดี ตามหนังสือ อว 0605.1(4)/2516 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

URL ของข้อมูล การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายละเอียด: อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

URL ของข้อมูล
รายละเอียด: ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ติดต่อสอบถาม