หน้าแรก

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส.

ให้บริการรักษาสัตว์ทุกชนิด อายุรกรรมทั่วไป คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ
ศัลยกรรมทั่วไป/กระดูก เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ บริการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการนอกสถานที่ (ปศุสัตว์)

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผสมเทียมโค"

เพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์
มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา

banita66

Faculty of Veterinary Sciences

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นโดยแยกมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ซึ่งเดิมการดำเนินงาน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

7 มิถุนายน 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

6 มิถุนายน 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

6 มิถุนายน 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

30 พฤษภาคม 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

26 พฤษภาคม 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

16 พฤษภาคม 2566
vetmsu vetmsu

vetmsu vetmsu

21 เมษายน 2566
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

31 มีนาคม 2566
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

30 มีนาคม 2566
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

24 มีนาคม 2566
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

24 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

VET

MSU


Faculty of Veterinary Sciences


คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับเคลื่อนระบบบริหารงานคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตสัตวแพทย์ในอาเซียน (VETERINARY ASEAN)

บริการสารสนเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงใน ระบบ ITAS

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำถามที่พบบ่อย FAQ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ MSU Admission การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/
2. Facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu
3. อีเมลล์ vet@msu.ac.th
4. เบอร์โทรศัพท์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-712832, ภายใน 6182
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์(หลักสูตร 6 ปี) 35,000


คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
vet@msu.ac.th
043-712832, ภายใน 6182
ติดต่อสอบถาม