ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำของอาเซียน ในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ ภายใน พ.ศ. 2570

พันธกิจ

1.พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ
2.ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยบริการวิชาการระดับนานาชาติ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4.พัฒนาระบบโรงพยาบาลสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ค่านิยมองค์กร

STAR ; Social devotion, Toward Goal Excellence, Agility and smart Skills, Relation and Team Spirit

ติดต่อสอบถาม