ยุทธศาสตร์/ภารกิจ

ยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 – 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยการสร้างความโดดเด่นของสถาบันการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ (TAKASILA)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการสัตวแพทย์ (VETERINARY CENTER)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนระบบบริหารงานคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตสัตวแพทย์ในอาเซียน (VETERINARY ASEAN)

ติดต่อสอบถาม