รับสมัครนิสิตเพื่อกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (เปลี่ยนสถานศึกษา) และประเภทรายใหม่

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

– ผ่านระบบ DSL หรือ Mobile Application กยศ. Connect

– รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ ผ่านระบบ DSL >> https://bit.ly/3GSb9OR

ติดต่อสอบถาม