เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน”

ระหว่าง วันที่ 29-31 พ.ค.66🔰 ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน รับ 1 คน  พร้อมส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำจังหวัด ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่

ปฏิทินการรับสมัคร

29 – 31 พฤษภาคม 2566ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากระบบ Internet เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th    พร้อมส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์    ประจำจังหวัด ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่
2 มิถุนายน 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Internet เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th
6 มิถุนายน 2566สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
8 มิถุนายน 2566ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ Internet เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th 
13 – 14 มิถุนายน 2566ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ mytcas.com
15 มิถุนายน 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1  ผ่านระบบ Internet เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th
15 – 21 มิถุนายน 2566รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงิน ผ่านระบบ Internet เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 3.00

3.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นต่ำ 3.00

4.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.00

5.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นต่ำ 3.00

6.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้นต่ำ 3.00

7.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ขั้นต่ำ 3.00

8.  ต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

 9.  เป็นบุตรหรือหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตร) หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม

10.  เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

11. เป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์ และสุขภาพดี เนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ

12. ต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ    ซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

13. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

14. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมหาวิทยาลัย  จะตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครกับระบบ ทปอ.

คุณสมบัติเฉพาะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด

          1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  ที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือ มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือ

          2. ผู้สมัครต้องเป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิก เลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

          3. ผู้สมัครต้องเป็นหลานซึ่งเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ลุง ป้า น้า อา) ของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

          4. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ดังกล่าว

          5. มีจำนวนโคนมในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี

ติดต่อสอบถาม