เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรายการ MSU Research Lunch Talk EP#3 “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมรายการ “MSU Research Lunch Talk EP#3”

หัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx Meeting

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 12.30-13.30 น. รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม