เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟัง โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 ในหัวข้อ ภารกิจการย้ายฝากตัวอ่อนในโคกระบือ ความหวังของเกษตรกร

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟัง โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในหัวข้อ ภารกิจการย้ายฝากตัวอ่อนในโคกระบือ ความหวังของเกษตรกร

โดย อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 08.15-08.45 น. โดยรับฟังได้จากช่องทาง สถานีวิทยุ จ.ส.100

หรือช่องทางออนไลน์ http://www.js100.com/live/

ติดต่อสอบถาม