คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” ณ หอพระ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ส.พญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสันตวแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมอัญเชิญเครื่องสักการะ ดอกไม้ และน้ำ ไปยังหอพระพุทธกันทรวิชัยฯ โดยขบวนรำจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์และขบวนกลองยาวจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมทั้งเข้าร่วมการเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมตั้งโรงทาน ถวายผ้าป่า สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัยฯ และ ฟ้อนสมโภชถวายฯ โดยอเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม พร้อมทั้งเสริมสรางสิริมงคล ต่อตนเองอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม