คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.ดร.สุรางคณาง ไชยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ แก่คณบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ บรรยายเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)และแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาคณะ และวางแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม