พิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3

เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำพิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เขตพื้นที่นาสีนวน) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา ให้ผู้เข้าอบรม ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ เป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรและวงการปศุสัตว์

ติดต่อสอบถาม