เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟัง โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟัง โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในหัวข้อ โรคติดต่อที่สำคัญจากลิงแสมสู่คนในชุมชน

โดย ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.15-08.45 น. โดยรับฟังได้จากช่องทาง สถานีวิทยุ จ.ส.100

หรือช่องทางออนไลน์ http://www.js100.com/live/

ติดต่อสอบถาม