คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เขตพื้นที่นาสีนวน) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จากทั่วประเทศ จำนวน 50 คน สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ

“การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา และช่วยเหลือและให้ผู้เข้าอบรม ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ เป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรและวงการปศุสัตว์ เรื่องการตรวจประเมินและจัดการสุขภาพในฟาร์ม การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การตรวจประเมินระบบสืบพันธุ์ในโคกระบือและหลักการพื้นฐานของอัลตร้าซาวด์ การใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อประเมินระบบสืบพันธุ์และการตั้งท้อง โดยมีทั้งภาค ทฤษฏีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม