คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม พิธีแห่ข้าวพันก้อนและถวายต้นเงิน ใน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม พิธีแห่ข้าวพันก้อนและถวายต้นเงิน ใน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 . ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนและถวายต้นเงิน ในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 พร้อมรับฟังเทศน์สังกาส จากพระอาจารย์อุดล อัคคฺธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และฟังเทศน์คาถาพันบาลี 1,000 พระคาถา

พิธีแห่ข้าวพันก้อน เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว, การอัญเชิญ �พระอุปคุต� มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น, การจัดทำมณฑลประรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงามและมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน

ภาพ : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม