อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล

อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล
E-mail : pailin.j@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์)

ติดต่อสอบถาม