อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม

อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม
E-mail : pintira.t@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

Miss Pintira Thiangthientham
 
Specialist          
Animal reproduction
Contact           
Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University, Mahasarakham 44000, Thailand
Telephone        
043-712-823
Mobile             
087-484-9033                             E-mail:  pintira.t@msu.ac.th

Education
2004-2010
Faculty of Veterinary Medicine, Mahidol University
Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M)
2010-2012
Department of Obstetrics, Gynaecology and Reproduction Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University
Master of Science (Theriogenology)
2018-present
Department of Obstetrics, Gynaecology and Reproduction Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University
Doctor of Philosophy (Theriogenology)

Responsibility
D. student Department of Obstetrics, Gynaecology and Reproduction Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University, Thailand
Lecturer at Faculty of Veterinary Science Mahasarakham University, Thailand

Publications

Thiangthientham PKallayanathum W, Anakkul N, Suwimonteerabutr J, Santiviparat S, Techakumphu M, Loi P, Tharasanit Effects of freeze-drying on the quality and fertilising ability of goat sperm recovered from different parts of the epididymis. Theriogenology 2022;195:31-9.
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2022.10.013
Thiangthientham P, Anakkul N, Suwimonteerabutr J, Kallayanathum W, Santiviparat S, Techakumphu M, Tharasanit T. Ovarian stimulation with a low dose of follicle stimulating hormone improved recovery rates and developmental competence of goat oocytes. Thai J Vet Med 2022;52:507-13.
Thiangthientham P, Techakumphu M, Suwimonteerabutr J, Tharasanit T. Protocol optimization for ovarian stimulation and ovum pick-up in goats: a preliminary studyThai J Vet Med (Supplement) 2021;51:208-9.
Thiangthientham, P, Suwimonteerabutr, J, Tharasanit, T, Techakumphu, M. The optimal divalent cations and storage temperatures for the encapsulation of ram spermatozoa Thai J Vet Med 2020;1:89-96.
https://drive.google.com/file/d/1WqDUearsHK49zxYzUKY3oD48p8T7EYUV/view
Thiangthientham P, Techakumphu M, Tharasanit T. The effect of different osmolarities on freeze-dried epididymal and testicular sperm of buck. Thai J Vet Med (Supplement) 2020;50:356-8.
Khunmanee, S, Swangchan-Uthai, T, Suwimonteerabutr, J, Thiangthientham, P, Supappornchai, S, Techakumphu, M. Development of business models for indigenous genetic improvement in small ruminant farms through reproductive biotechnology. Thai J Vet Med 2019;49:217-25.
Suwimonteerabutr J, Thiangthientham P, Techakumphu M. Chilled Ram Semen Quality in Extender with/without Glycerol at 16°C or 4° Journal of The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage (Supplement) 2019;67-68.
Thiangthientham P, Suwimonteerabutr J, Kanokpanont S, Khunmanee S, Leethongdee S, Tharasanit T, Techakumphu M. Motility characteristics of encapsulated ram spermatozoa in extender with or without glycerol. Journal of applies animal science (supplement)
Thiangthientham P, Khunmanee S, Suwimonteerabutr S, Nongbua T, Ampratchar T, Jangpon W, Chankitisakul V, Leethongdee S, Techakumphu M. Laparoscopic artificial insemination in goat in smallholder farms, using PMSG/hCG for synchronization program. Thai J Vet Med (Supplement) 2018;48:135-6.
Thiangthientham P, Chatdarong K, Ponglowhapan S. Evaluation of Pain and Prostate Volume of Dogs Treated with Intra-prostatic Injection of Botulinum Toxin Type A. Thai J Vet Med 2016;46:17-
Leethongdee, S.; Thiangthientham, P.; Kam-on, N.; et al. Effect of estrus synchronized program and dose of frozen-thaw semen on conception rate following laparoscopic artificial insemination in goats. Reprod Domes Anim (supplement) 2016;50:63.
Manee-in S, Thiengthiantham P, Prommapan P, Kaeoket K. Immunolocalization of Estrogen Receptor beta, Androgen Receptor and Ki-67 Protein in Testicular Tissues of Unilateral Cryptorchidism Boar. Thai J Vet Med 2011;41:65-

ติดต่อสอบถาม