อ.น.สพ. วัชระ วิปัสสา

อ.น.สพ. วัชระ วิปัสสา
E-mail : watchara.w@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ติดต่อสอบถาม