อ.น.สพ. ธีรพงษ์ พลเตมา

อ.น.สพ. ธีรพงษ์ พลเตมา
E-mail : teerapong.p@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม