อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์
E-mail : wuttichai.k@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ติดต่อสอบถาม