หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามข่าวประกาศ » หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตชื่อย่อ : สพ.บ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Veterinary Medicine

ชื่อย่อ : D.V.M.

วิชาเอกไม่มี : จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 246 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ นิสิตมีความรู้ด้านสุขภาพของสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ สวัสดิภาพสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่เป็นสากล สามารถควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้นิสิตอย่างต่อเนื่องทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ อันนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ เช่น สรีรวิทยาทางสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ พยาธิวิทยาสัตวแพทย์ ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา และศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพอื่นที่สนใจ เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

แนวทางประกอบอาชีพ

สัตวแพทย์วิชาชีพที่สามารถประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2545
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ-
สัตวแพทย์ภาคเกษตรกรรม อาทิเช่น การสุขาภิบาลสัตว์และการจัดการฟาร์ม สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม สัตวแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์ม
สัตวแพทย์ภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น สัตวแพทย์โรงงานยาสัตว์
สัตวแพทย์ประจำธุรกิจเวชภัณฑ์ อาหาร ยาสำหรับสัตว์
สัตวแพทย์ภาคบริการ อาทิเช่น สัตวแพทย์ประจำปางช้าง สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์
สัตวแพทย์ภาคสาธารณสุข
สัตวแพทย์ภาคเทคโนโลยีชีวภาพหรือเซลลูลาร์เทคโนโลยี
สัตวแพทย์ภาคการแพทย์ทางเลือก อาทิเช่น การฝังเข็ม ธาราบำบัด อาชาบำบัด
สัตวแพทย์ภาคสื่อสารมวลชน อาทิเช่น นิตยสาร หนังสือให้ความรู้
รับราชการในกระทรวง ทบวง กรม อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตว์เลี้ยง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
ผศ.ส.พญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อ.สพ.ญ.ดร.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์
อ.สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ
อ.สพ.ญ.ดร.ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง
อ.สพ.ญ.ดร.มณฑิรา ยศพล
อ.สพ.ญ.วิลาสิณี สุราสา

กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์
อ.สพ.ญ.ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อ.น.สพ.ปฏิญญา ปะทิเก
อ.น.สพ.ชยานนท์ ชมภูแสน
ผศ.น.สพ.ดร.จรูญ วันดี
อ.สพ.ญ.ปวรัชญ์ จันทรเจริญ

กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
ผศ.ส.พญ.กนิษรินนญ์ สกุลเดช (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
ผศ.ส.พญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว
อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา
อ.น.สพ.วัชระ วิปัสสา
อ.สพ.ญ.ดร.ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม
รศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ วิจัยและสัตวแพทย์สาธารณสุข
ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
ผศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต
อ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์
ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง
ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์

กลุ่มวิชาการปฏิบัติวิชาชีพทางสัตวแพทย์
อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อ.น.สพ.ดร.ธฤต ปุริโสตะโย
อ.สพ.ญ.บุณณดา ศิริพร
อ.น.สพ.ธีรพงษ์ พลเตมา

กลุ่มวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา
อ.สพ.ญ.ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ (หัวหน้ากลุ่มวิชา)
รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช
ผศ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ์ เลิศวีระพล
อ.น.สพ.ดร.รัตนตรัย ไชยสิงห์

ติดต่อสอบถาม