หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีวการสัตวแพทย์
(The Bioveterinary Research Unit (BRU)

หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีวการสัตวแพทย์
Head of  (The Bioveterinary Research Unit (BRU)

อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันดี
หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีวการสัตวแพทย์

ติดต่อสอบถาม