หน่วยวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว
(One Health Research Unit)

หน่วยวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว
Head of  One Health Research Unit

ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์
หัวหน้าหน่วยวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว

ติดต่อสอบถาม