หน่วยวิจัยสรีรวิทยาวิทยาทางสัตว์ประยุกต์
(Applied Animal Physiology Research Unit)

หน่วยวิจัยสรีรวิทยาวิทยาทางสัตว์ประยุกต์
Head of  Applied Animal Physiology Research Unit

ผศ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์ เลิศวีรพล
หัวหน้าหน่วยวิจัยสรีรวิทยาวิทยาทางสัตว์ประยุกต์

ติดต่อสอบถาม