หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์
(Veterinary Infectious Disease Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์
Head of  Veterinary Infectious Disease Research Unit

อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์

ติดต่อสอบถาม