หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการปศุสัตว์สมัยใหม่
(Agricultural Innovation for Livestock Modernization Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการปศุสัตว์สมัยใหม่
Head of  Agricultural Innovation for Livestock Modernization Research Unit

ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการปศุสัตว์สมัยใหม่

ติดต่อสอบถาม