หน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์
(Stress and Oxidative Stress in Animal Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์
Head of  Stress and Oxidative Stress in Animal Research Unit

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์

ติดต่อสอบถาม