สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี

E-mail : sukanya.l@msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม