รศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย

รศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย
E-mail : attapon.r@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

ติดต่อสอบถาม