รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช

 

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 618

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประวัติการทำงาน

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม/การจดลิขสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม