รศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต

รศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต
E-mail : supawadee.p@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

ติดต่อสอบถาม