ผศ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์ เลิศวีรพล

 

ผศ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์ เลิศวีรพล

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 618

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาการทางการแพทย์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประวัติการทำงาน

Lecturer at Faculty of Veterinary Science Mahasarakham University, Thailand

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม/การจดลิขสิทธิ์

RESEARCH INTERESTS:
Electrocardiography (ECG) in companion animals
Heart rate variability (HRV)
Heart diseases in small animals
 
RECENT PUBLICATIONS :
Kenchaiwong, W., Sangpo, P., Kusol, A., Pontaema, T. and  Lerdweeraphon, W. 2022.
The position of ground electrode affects electrocardiographic parameters in horses.
Veterinary World 15 (4) : 1107-1112
Lerdweeraphon, W., Thanwongsa, S., Youyod, S., Imsopa, S. and W Kenchaiwong. 2020. The effects of breed, age, sex, and body weight on electrocardiographic parameters in military working dogs. Veterinary World13 (5): 1001-1004
Lerdweeraphon, W., Michael Wyss, J., Roysommuti, S., 2017. Perinatal Taurine Supplementation Alters Renal Function via Renin-Angiotensin System Overactivity in Adult Female Rats. Adv Exp Med Biol 975, 757-768.
Roysommuti, S., Lerdweeraphon, W., Michael Wyss, J., 2017. Perinatal Taurine Imbalance Followed by High Sugar Intake Alters the Effects of Estrogen on Renal Excretory Function in Adult Female Rats. Adv Exp Med Biol 975, 769-787.
Lerdweeraphon. W, Wyss. JM, Boonmars. T, Roysommuti. S, 2015. Perinatal taurine depletion alters the renal excretory effect of the Renin-Angiotensin system in adult female rats. Adv Exp Med Biol. 803:679-91.

ติดต่อสอบถาม