ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง

 

ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 618

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2542-2549 อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548-2549 หัวหน้าศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.นครปฐม
พ.ศ. 2550-2555 อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2550-2551 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2550-2552 กรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2552-2554 ที่ปรึกษาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2554-2555 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2554-2555 หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2555 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2555 หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2555-2559 หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2559-2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2562-2563 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายนวัตกรรมการเกษตรและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน
พ.ศ. 2563-2564 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม/การจดลิขสิทธิ์

1. นวัตกรรมระดับ TRL=7 (System prototype demonstration in operational environment) แอปพลิเคชัน Smart D farmer สำหรับการจัดการฟาร์มโคนม จากโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนมด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมการจัดการฟาร์ม (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560   ระยะเวลาดำเนินการ 22 มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

2. นวัตกรรมระดับ TRL=6 (Technology demonstrated in relevant environment) แอปพลิเคชัน Zyan Milk Center สำหรับการบันทึกคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จากโครงการ สารสนเทศสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อการติดตามการเพิ่มคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561   ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

3. นวัตกรรมระดับ TRL=9 (Actual system proven in operational environment)  แอปพลิเคชัน Zyan dairy farm และ Zyan E-market สำหรับการจัดการฟาร์มโคนมและการจัดการตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร จากโครงการ สารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรยุค 4.0 (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน งบประมาณ สกว. ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561  ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 

4. นวัตกรรมระดับ TRL=6 (Technology demonstrated in relevant environment) แอปพลิเคชัน Zyan Vet สำหรับการให้บริการทางสัตวแพทย์ โดยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ ทั้งนายสัตวแพทย์ นักสัตวบาล นักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นักโภชนาการอาหารสัตว์ พยาบาลสัตว์ ร่วมกันสร้างทีมสัตวแพทย์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น การให้คำปรึกษา การบริการรักษาสัตว์ป่วย การบริการผสมเทียม ตรวจท้อง ช่วยคลอด เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะใช้แอปพลิเคชันเซียนแดรี่ฟาร์ม ที่พัฒนาแล้วก่อนหน้านี้ ในการแจ้งขอรับบริการออนไลน์ การพัฒนานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การบริการทางสัตวแพทย์ในฟาร์มโคนม (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

ติดต่อสอบถาม