ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน

ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน
E-mail : wassana.s@msu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ติดต่อสอบถาม